اختراعات المسلمين

 • محتواطبقه بندی اختراعات بین المللی

  ادعانامه اختراع

  ادعانامه اختراع پشتوانه حقوقی و اولین و مهمترین مدرک در قضاوت نوآوری و ویژگی های فنی جدید کار مخترع است. کانون خرد ماندگار ایران : بخش اختراع  : در ادعانامه نباید به مزایای حاصل از اختراع و یا به طرز عملکرد و شیوه ی استفاده از اختراع اشاره گردد بلکه باید با شماره گذاری ترتیبی، قابلیت های نوآورانه و ویژگی ها و تکنیک های فنی نوین بکار رفته در آن بیان شوند. در ادعانامه اختراع الزاما نباید تمام اجزای فیزیکی اختراع نام برده شوند مگر در جزئی از آن که تکنیک جدیدی به کار رفته باشد و یا به صورت ابتکاری کاربرد جدیدی از آن جز بیان شده باشد. در واقع هر بند ادعانامه بایستی شامل توضیحات فنی تکنیکی و نحوه ارتباط اجزا باشد و صرفا نام بردن اجزا می تواند در بندهای فرعی (بدون شماره ترتیبی یا با حروف مشخص شود) ارائه شود. یشنهاد می شود قبل از تنظیم ادعانامه چند ادعانامه اختراع یا claim مشابه بین المللی را در سایتهایی مانند سامانه جستجوی اختراعات معاهده همکاری ثبت اختراع patentscope مطالعه شود. ادعای اختراع باید عناصر اختراعی را که حمایت از آن درخواست شده است، درچهارچوب مشخصه های فنی تعیین کند، هر اختراع می تواند مشتمل بر یک یا …

  بیشتر بخوانید »
 • محتواطبقه بندی اختراعات بین المللی

  طبقه بندی اختراعات بین المللی

  طبقه بندی اختراعات بین المللی : پرونده های پتنت حاوی طبقه بندی هستند که یافتن و استخراج اطلاعات مرتبط با آنها را برای ما آسان می کند. به منظور حفظ فایل های جستجو و اجرای جستجو برای State Of Current Technology، ادارات پتنت، پرونده های پتنت را بر اساس زمینه های مختلف فناوری طبقه بندی می کنند. کانون خرد ماندگار ایران : بخش اختراع : اگر چه چندین سیستم طبقه بندی وجود دارد ولی امروزه سیستم طبقه بندی IPC به وسیله توافق بین دولت ها بیش از ۳۰ سال پیش ایجاد شده و به طور گسترده به وسیله اداره های پتنت معتبر مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم IPC به وسیله WIPO مورد نظارت قرار می گیرد. هزینه فرآیند و طبقه بندی پتنت ها برای ساختن فایل های جستجو و به روز نگهداشتن سیستم طبقه بندی بر طبق IPC به وسیله ادارات پتنت که تعداد زیادی از پتنت ها را منتشر می کنند، تقبل می شود. پرونده های پتنت مربوط به زیر تقسیمات طبقه بندی خاص حاوی انبار متمرکزی از اطلاعات پیشرفته در زمینه های فناورانه است. بخش A : نیاز های انسانی شامل : ۱ – کشاورزی ۲ – مواد غذایی – تنباکو ۳ – اقلام شخصی یا خانگی …

  بیشتر بخوانید »
 • PDFفرآیند کلی ثبت اختراع

  فرآیند کلی ثبت اختراع

  🔷 فرآیند کلی ثبت اختراع | فهرست PDF : 🌟 ۱- نمودار روند ثبت اختراع

  بیشتر بخوانید »