تله پاتی اصولی | آموزش تله پاتی همراه با داستان


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 آموزش تله پاتی همراه با داستان | آموزش کامل تله پاتی | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- تله پاتی

🌟 ۲- چاکراها و توضیحات آن

🌟 ۳- چگونه روح را فعال نگه داریم

🌟 ۴- داستان ها

🌟 ۵- تجربیات

🌟 ۶- تمرین ها


قیمت : ۳۱.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


آموزش تله پاتی همراه با داستان | آموزش کامل تله پاتی | تله پاتی دریافت افکار یا انتقال فکر میباشد. تله پاتی با چشم سوم ارتباط دارد. روشھای مختلفی برای تسلط بر تله پاتی پیشنھاد میشود.

معمولاً تله پاتی با غده صنوبری در ارتباط است. تکنیکھای مدیتیشن نیز به تله پاتی کمک میکند.

البته ھمیشه بزرگنماییھایی ھم در مورد تله پاتی انجام شده است. اگر بخواھیم بطور واقعی به موضوع تله پاتی بپردازیم. تله پاتی در بعضی به ما کمک میکند و جواب میدھد و ممکن است در بعضی جاھا ھم جواب ندھد و گاھی اوقات تله پاتی فرد را اذیت ھم میکند.

ھمانطور که گفته شد تله پاتی خواندن افکار یا انتقال فکر میباشد. با انجام تمرین میتوانیم غده صنوبری را فعال کنیم و افکاری که ھم فرکانس ما میباشند را دریافت کنیم و یا اینکه با راداه و تصویر سازی ذھنی تصویر سازی ذھنی زبان انتقال افکار است میتوانیم فردی را وادار به کاری کنیم.

تله پاتی از نظر تئوری کاملاً جواب میگیرد ولی از نظر عملی ممکن است که جواب مورد نظر نگیریم به ھمین دلیل باید با تمرین و ممارست تسلط خود را در تله پاتی افزایش دھید.

بسیاری مواقع شده است که کسی میخواسته زنگ بزند و شما از قبل متوجه موضوع شدهاید و این ھمان تله پاتی است. اکثر تله پاتی ھایی که بصورت ناخودآگاه است درست از آب در میآید و در بعضی مواقع که اراده خودآگانه بخواھیم آن را انجام دھیم.

نتیجه مطلوب ممکن است کسب نکنیم که البته با تمرین میتوانیم این وضعیت را بھبود بخشیم. برای تقویت تله پاتی از تمرینات ساده شروع کنید.


منابع

آموزش تله پاتی همراه با داستان | آموزش کامل تله پاتی | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیآموزش تله پاتی همراه با داستان | آموزش کامل تلپاتی | کانون خرد
آموزش تله پاتی همراه با داستان | آموزش کامل تلپاتی | کانون خرد

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه