در قلمرو سکوت


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 در قلمرو سکوت | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- اساس سکوت

🌟 ۲- راه و اصول

🌟 ۳- پرسش و پاسخ


قیمت : ۹.۰۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


در قلمرو سکوت : می گویند بعضی از مردم ، شب ھا در وادی غبارآلوده ی ذھن ھایشان بھ سیر در رویا می پردازند ، اما کسانی کھ با چشم باز بھ مشاھده رویاھا میپردازند ، می توانند کارھایی را عملی نمایند کھ در رویا بھ آن فکر کرده اند و دنیا را دگرگون کنند .

نویسنده این کتاب ، وی . جی اسواران از این گروه دوم است . در ھشت سال گذشتھ ، این افتخار را داشتھ ام کھ از او بیاموزم و با او رشد کنم . مردی کھ خستگی ناپذیر ، آموختن را پیشھ خود کرده و می خواند و تحقیق میکند . کسی را مانند او سراغ ندارم . اسواران اکنون از صمیم قلب می گوید و می نویسد . بخش عمده آموختھ ھا در کتاب ، بر گرفتھ از حکمت باستان است .

ولی نویسنده این سخنان را بھ گونھ ای پرداختھ کھ قابل لمس باشند و بتوانند ره توشھ ای باشند برای زندگی عملی روزانھ . سادگی کتاب نشانھ ای بر عادی بودن مطالب آن نیست . چون اسواران خود فردی عادی نیست .

جایی کھ قلب و روح اوست ، آرمانی ھست ، رسالتی در زندگی و نبردی برای رسیدن بھ ھدفی والاتر . در تمام سال ھایی کھ با او بوده ام آرمان خود را رھا نکرده و در زمانی کھ بیشتر افراد بھ دلیل شتابزدگی یا ضعف شخصیت زانو خم کرده اند ، او با سرسختی ھمچنان ھدف را دنبال کرده است .

در جایگاه سکاندار شرکت خود ، این آرمان را با صلابت پیش برد تا آنجا کھ در دلھا و اندیشھ ھا و نیز در رگھا ی ما جاری شد و تک تک یاختھ ھا ی وجود افرادی کھ با او کار می کردند ، سرشار از این آرمان شد


منابع

در قلمرو سکوت : کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیدر قلمرو سکوت
در قلمرو سکوت

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه