یادگیری آسان طالع بینیی هندی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 یادگیری آسان طالع بینیی هندی | بخش متافیزیک PDF :

🌟 ۱- نمونه های طالع بینی هر ماه

🌟 ۲- آموزش طالع بینی هندی


قیمت : ۳۷.۰۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


یادگیری آسان طالع بینیی هندی | یک مرد متولد فروردین ماه طبیعتا دارای حس یاغی گری است.. او عشق وافری به طرد واضعین و مجریان قوانین دارد و ایمان دارد که خودش از ھر موجود دیگری بھتر و بیشتر می توانید جوانب موضوعات مختلف را در نظر گرفته و به کنه آنھا پی ببرد.

البته ھیچ استبعادی وجود ندارد که واقعا ھم ھمینطور باشد، اما طبیعی است که قبولش برای دیگران آسان نیست.

آز آنجا که او عادت دارد مستقیما به قلب مشکلات حمله کند و در این کار بدون ھیچ نوع عادت دارد مستقیما به قلب مشکلات حمله کند و در این کار بدون ھیچ نوع مقدمه ای با شتابزدگی قدم پیش بگذارد، احتمال بسیار است که در زندگی به دفعات زمین بخورد و با ناکامی مواجه بشود و از آنجا که ھمیشه می خواھد رھبر باشد.

از دنباله روی وحشت دارد، بالطبع قدرتمند ترھا بارھا به وی می آموزند که نمی تواند یکه تاز میدان باشد، و در این حالات است که آغوش ھمسرش تنھا پناھگاھش می شود و سعی می کند در جوار او غرور جریحه دار شده اش را التیام ببخشد، و این جاست که ھمسرش پی می برد در ورای این اعتماد به نفس عجیب، و این حالت تجاوزکارانه، نقطه ضعفی در نھاد او وجود دارد که عبارتست از اینکه او ترجیح می دھد بمیرد.

ولی به ضعف و شکست اعتراف نکند، زنی که بتواند در یک چنین مواقعی با ملاطفت و ملا یمت و نثار عشق خود او را یاری دھد، تا شکست مزبور را جبران یا فراموش کند، می تواند یقین داشته باشد که قلب شوھرش را برای ھمیشه در اختیار خواھد داشت. در این گونه مواقع به ھیچ صورتی حق را به جانب دشمن او ندھید. او ھمیشه ‎خواھان آن است که ھمسرش صادقانه و از صمیم قلب او را محق بداند


منابع

یادگیری آسان طالع بینیی هندی | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتییادگیری آسان طالع بینیی هندی
یادگیری آسان طالع بینیی هندی

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه


لینک های مرتبط با این مطلب