بینگ چیست

  • محتواکانون خرد ماندگار ایران

    بینگ | چهار نوع سطح بینگ وجود دارد

    چهار نوع سطح بینگ وجود دارد ، کانون خرد ماندگار ایران : بخش متافیزیک : ۱.کسانی که وقتی به جایی می روند با انسان های آن جمع و محیط یکرنگ و یک شکل می شوند و هر کاری که آنها می کنند او نیز انجام می دهد. مثلا اگر وارد جمعی شوند که آنها در حال شراب خوردن هستند او هم با آنها می نشیند و شراب می خورد. ۲.افرادی که نقاط ضعف خاصی دارند و به همین خاطر، سعی می کنند از رفتن به برخی مکان ها و یا دیدن برخی اشخاص پرهیز کنند. پرهیز و اجتناب کردن، اولین شاخصه اصلی این افراد است. ۳.افرادی که مرکز ثقلی در درون خود بوجود آورده اند و می توانند با همه افراد باشند بدون اینکه ثقل درونی شان تغییر کند. افرادی بیرونی نمی توانند بر روی آنها هیچ تاثیری بگذارند. ۴.این سطح متعلق به اساتید است. نه تنها تحت تاثیر محیط و سایرین قرار نمی گیرند بلکه ارتعاش و سطح سایر افراد و جمع ها را نیز با حضور خود بالا می برند. همچنین این افرادتحت تاثیر ارتعاشات سیارات و… قرارنمیگیرندچون خودخالق سرنوشت خویشند. یوگاناندا میزان وصول به حق انسان هرچه ژرفتر باشدبیشترارتعاشات معنوی اش بر کل کائنات تاثیرمیگذاردوکمتر تحت تاثیرامواج …

    بیشتر بخوانید »