فعال سازی چشم سوم اپارات

  • PDFفعال كردن چشم سوم

    فعال کردن چشم سوم و آموزش اصولی فعال کردن آن

    فعال کردن چشم سوم و آموزش اصولی فعال کردن آن | چشم سوم یا آجنا که در فرهنگ ها و مکاتب مختلف با اسامی دیگری همچون چشم دل یا بصیرت هم شناخته می شود، مرکز فیزیکی آن در پیشانی و فاصله بین دو ابرو در نظر گرفته می شود. چشم سوم برای دریافت ادراکات فراحسی، الهامات و ارتباط با موجودات متافیزیکی است. همچنین با کمک آن میتوان هالهها را دید. 🔷 فعال کردن چشم سوم | بخش متافیزیک PDF : 🌟 ۱- آیا فعال کردن چشم سوم خطر دارد؟ 🌟 ۲- راه های فعال کردن چشم سوم

    بیشتر بخوانید »