پرخاشگری کودکان طلاق


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 پرخاشگری کودکان طلاق | فهرست :
🌟 ۱. تحقیقات
🌟 ۲. یافته ها
🌟 ۳. بحث و نتیجه گیری


قیمت : ۷.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


پرخاشگری کودکان طلاق : پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه میزان پرخاشگری کودکان طلاق و عادی انجام شده بود. فرضیه اساسی عبارت بود از: اینکه میزان پرخاشگری کودکان طلاق بیشتر از کودکان عادی است.

روش تحقیق از نوع علی- مقایسه ای بود، به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از میان کلیه کودکان ۹-۶ ساله شهرستان سنندج، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای به حجم ۴۰ نفر انتخاب شدند.

برای سنجش میزان پرخاشگری از زیرمقیاس پرخاشگری پرسشنامه شخصیتی آیزنک مخصوص کودکان استفاده شد.

چگونه از رانندگی نترسیم ؟
بخوانید

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها آزمون t مستقل به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پرخاشگری کودکان طلاق بیشتر از میزان پرخاشگری کودکان عادی بود و تفاوت میان دو گروه از نظر آماری معنادار بود.

بین میزان پرخاشگری کودکان طلاقی که نزد پدر خود زندگی می کردند و کودکان طلاقی که نزد مادر خود زندگی می کردند، تفاوتی وجود نداشت.


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی خرد ماندگار ایران انواع PDF و فایل صوتی – بخش روانشناسیپرخاشگری کودکان طلاق
پرخاشگری کودکان طلاق

به این مطلب امتیاز دهید :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه