خاکشیر و زایمان | خواص خاکشیر بر حاملگی


امتیاز دهید نظرات شما

🔷 خاکشیر و زایمان | خواص خاکشیر بر حاملگی | بخش درمانی PDF :

🌟 ۱- خاکشیر و حاملگی

🌟 ۲- نتیجه گیری


قیمت : ۳۱.۵۰۰ تومان 🌟 سفارش / دریافت سریع 🌟


خاکشیر و زایمان | خواص خاکشیر بر حاملگی | نتایج نشان می دهد که دو گروه تحت بررسی ) مداخله و غیر مداخله ( از نظر وضعیت اقتصادی، سن، سواد و نوع شغل اختلافی نداشتند.

اماتفاوت آماری بین دو گروه از نظر مصرف اکسی توسین برای تقویت زایمان معنی دار بود از طرفی میانگین نمره بی شاپ در افراد گروه مداخله ) ۳/۳۵ + ۵/۹ ( نسبت به گروه غیرمداخله ) ۲/۹۶ + ۴/۳ ( بالاتر بود و اختلاف آنها از این نظر معنی دار بود.

اگر چه اختلاف بین دو گروه از نظر شروع خودبخودی دردها معنی دار نبوداما افراد گروه مداخله بیشتر با شروع خودبخودی دردها به زایشگاه مراجعه کرده بودند.

اثر خاکشیر بر روند زایمان یک اثر تدریجی است از این رو احتمالاً اگر طول مصرف خاکشیر یا مقدار مصرف آن افزایش یابد شاهد کاهش بیشتر موارد تحریک شروع زایمان و افزایش شروع خودبخودی دردها خواهیم بود.

البته جوشاندن خاکشیر با گلاب یا آب خالص اثرآن را افزایش می دهد.


منابع

خاکشیر و زایمان | خواص خاکشیر بر حاملگی | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیخاکشیر و زایمان | خواص معجزه آسا خاکشیر
خاکشیر و زایمان | خواص معجزه آسا خاکشیر

به این مطلب امتیاز دهید :

Rate this [type]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه


لینک های مرتبط با این مطلب