پولدار شدن | چگونه درآمد بالایی داشته باشیم ؟

? پولدار شدن | چگونه درآمد بالایی داشته باشیم ؟ | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- انفجار اطلاعات

? ۲- نرمال جدید

? ۳- انقلاب تکنولوژی

? ۴- به سوی اهدافتان حرکت کنید


قیمت : ۱۷.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


امروز شما دقیقاً همان مقداری که تصمیم گرفتهایـد داشـته باشـید را دارید، نه بیشتر و نه کمتر. شما از نظر مالی در این نقطه قـرار داریـد چراکه شما تصمیم گرفتهاید در اینجا باشید. فقط شما. نـه هـیچ کـس دیگر در موضوع درآمد، این حـرف بـه آن معناسـت کـه هـر درآمـدی کـه امروز دارید همان مقداری است که تصمیم گرفتهاید داشته باشید.

نـه یک ریال بیشتر و نه یک ریال کمتر. شما در نتیجهی کارهایی که کردهاید و کارهایی که نکردهاید تـصمیم گرفتهاید این مقدار درآمد داشته باشید. کارهای خاصی انجام دادهاید تا درآمدتان را به مقدار امروزی برسانید.


منابع

پولدار شدن | چگونه درآمد بالایی داشته باشیم ؟ کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیپولدار شدن | چگونه درآمد بالایی داشته باشیم ؟
پولدار شدن | چگونه درآمد بالایی داشته باشیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *