چگونه پول در بیاوریم ؟ روش اصولی پول در آوردن

? چگونه پول در بیاوریم ؟ روش اصولی پول در آوردن | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- اهداف مورد نظر

? ۲- چگونه یک خانم یا آقای موفق باشیم

? ۳- چگونه پول در بیاوریم ؟


قیمت : ۱۷.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


زندگی در خانه ی اجارهای، حساب بـانکی خـالی، ماشـین قـدیمی و خراب و آرزوهای بر باد رفته هر کدام دلایل خوبی برای آزار دادن روح و جسم ما بودند.

پس از مدتی یکی از دوستانم از وضـعیت مـا بـاخبر شـد و بـه مـا پیشنهاد داد که در یک اتـاق در زیـرزمین خانـهی او زنـدگی کنـیم. تقریباً به مدت ۹ ماه در آنجا زندگی کردیم.

هنگامی که دیگر اعضای خانواده و دوستان از وضعیت بد ما آگـاه شدند، همگی از ما سؤالی را پرسیدند کـه مـن ایـن فـصل را بـا آن آغاز کردم. »چرا شما به دنبال کار نیستید؟« روزهای اول ما تلاش میکردیم که برای آنهـا توضـیح دهـیم کـه چرا بیکار هـستیم و بـه شـکلی آنهـا را قـانع کنـیم.

امـا احـساس میکردیم که دلایلمان کافی و یا قابل قبول نیستند. به خاطر رهایی از آن شـرایط تـصمیم گـرفتیم خـود را بـه کـاری مشغول کنیم.


منابع

چگونه پول در بیاوریم ؟ روش اصولی پول در آوردن | کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیچگونه پول در بیاوریم ؟ روش اصولی پول در آوردن
چگونه پول در بیاوریم ؟ روش اصولی پول در آوردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *