ترک سیگار اصولی | برای ترک سیگار هیچ وقت دیر نیست !!

? ترک سیگار اصولی | برای ترک سیگار هیچ وقت دیر نیست | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- مزایای ترک سیگار

? ۲- راهکار هایی آسان برای ترک اصولی سیگار

? ۳- فرآیند ترک سیگار


قیمت : ۷.۰۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


ترک سیگار اصولی | برای ترک سیگار هیچ وقت دیر نیست : برای بیشـتر مـردم، مصـرف سـیگار اعتیـاد مـی آورد. سـیگار حـاوی نیکوتیـن اسـت و نیکوتیـن بسـیار اعتیـاد آور اسـت.

مصـرف سـیگار نیکوتیـن را بـه مغـز میفرسـتد. سـپس مغـز مـواد شـیمیایی خاصـی را آزاد میکنـد کـه میتوانـد اثـر خشـنودی داشـته باشـد.

امـا خشـنودی دوام چندانـی نـدارد. زمانی که تمام شـود، بدن نیکوتین بیشتری مـی خواهـد. بـا ادامـه مصـرف سـیگار، بدن بـا نیکوتیـن سـازگار میشـود و خشـنودی کمتـری احسـاس میکنـد. ممکـن اسـت بـه سـیگار بیشـتری نیاز داشـته باشـد تا به اثر مـورد نظـر دسـت بیابـد


منابع

کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیترک سیگار اصولی | برای ترک سیگار هیچ وقت دیر نیست !!
ترک سیگار اصولی | برای ترک سیگار هیچ وقت دیر نیست !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *