چرا تلاش | چرا هرچه تلاش میکنم موفق نمیشوم ؟

? چرا تلاش | چرا هرچه تلاش میکنم موفق نمیشوم ؟ | بخش انگیزشی PDF :

? ۱- موانع در موفقیت

? ۲- چیکار کنم موفق بشم ؟


قیمت : ۳۱.۵۰۰ تومان ? سفارش / دریافت سریع ?


داستان عدم موفقیت ما برمیگرده بھ روزھایی کھ برای رسیدن بھ یک ھدف خیلی تلاش می کنیم ولی یا در میانھ راه اونو رھا می کنیم و یا بھ نتیجھ مورد نظر نمی رسیم.

در ادامھ بھ این سئوال می پردازیم کھ چرا موفق نیستم و چگونھ میتوانم بھ اندازه تلاش خود نتیجھ بگیرم؟ شاید شما ھم این تجربھ تلخ را داشتھ اید کھ بھ محض شروع یک کسب و کار یا انتخاب ھدف، مشکلات بیشماری گریبان شما را گرفتھ اند و در نھایت مجبور شده اید آنرا رھا کنید.

افرادی در این بین بھ موفقیت می رسند کھ از سخت جانی بیشتری برخوردار باشند و بتوانند روزھای سخت را با مدیریت ھیجانات پشت سر بگذارند.

بطور مثال اگر قصد دارید یک رستوران را راه اندازی کنید، در ابتدا ھمھ چیز خوب است و کارھا طبق برنامھ پیش می رود اما بطور طبیعی مشکلاتی سر راه شما سبز میشود تا میزان اعتقاد شما بھ ھدف را بسنجد.


منابع

چرا تلاش | چرا هرچه تلاش میکنم موفق نمیشوم ؟ کانون آموزشی و فرهنگی کانون خرد ایران انواع PDF و فایل صوتیتلاش کردن | چرا هرچه تلاش میکنم موفق نمیشوم ؟
تلاش کردن | چرا هرچه تلاش میکنم موفق نمیشوم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *